ASHES

ASHES

Artists: Ivan Arkhipov & Rustam Sherifzyanov

KosGallery

Kostroma

2017

Photo: Anna Arkhipova