UNTITLED

UNTITLED

Artists: Ivan Arkhipov & Rustam Sherifzyanov
Piranesi lab

Moscow

2018

 

Photo report by ANNA ARKHIPOVA